Warunki nabywania prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I – ALG I) nabywa osoba, która w ostatnich dwóch latach przepracowała co najmniej 360 dni kalendarzowych i była w tym okresie objęta ubezpieczeniem społecznym
Warunki jakie musi spełnić osoba bezrobotna to:
  • rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,
  • bezrobotny może podjąć pracę, która nie przekracza w tygodniu 15 godzin
  • udokumentowane aktywne poszukiwanie pracy,
  • pozostawanie w dyspozycji urzędu pracy.
Wysokość i długość pobieranego zasiłku jest uzależniona od ostatnio osiąganych dochodów oraz sytuacji rodzinnej (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym): -dla osób samotnych i bezdzietnych – wynosi 60% ostatnich dochodów netto -dla osób posiadających dziecko poniżej 18 roku życia – 67% Długość wypłaty zasiłku zależy od długości stażu pracy bezrobotnego i wynosi od min. 180 do 720
dni kalendarzowych. Jeśli bezrobotny nie ma prawa do zasiłku ALG I lub utracił to prawo, może po spełnieniu pewnych warunków (np. braku jakichkolwiek środków do życia) ubiegać się o zasiłek egzystencjalny ALG II. Wysokość jego jest zdecydowanie niższa.
Jeśli ktoś z powodu wieku lub niezdolności do pracy wynikającej z choroby nie może podjąć pracy otrzymuje tzw. zasiłek socjalny w wysokości zbliżonej do ALG II.

www.arbeitsagentur.de
www.deutsche–sozialversicherung.de
www.famielienkasse.de